Over EVER

Onderzoeksvraag

In welke mate en op welke wijze worden sectoren in regio’s geraakt door de coronacrisis en wat verklaart de verschillen in weerbaarheid en wendbaarheid van regio’s?

Urgentie

Het stilleggen van het economische en maatschappelijk leven en de opvolgende mondiale crisis zal grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben (faillissementen, afname werkgelegenheid in bepaalde sectoren en regio’s). In een crisis versnellen maatschappelijke en economische transities, er komt geld en menselijk kapitaal beschikbaar voor bijvoorbeeld energietransitie. Op dit moment werken sectoren en regio’s aan passende interventies en draagvlak voor opvang en herstel. Zij willen daarin leren van elkaar, gebruik maken van wetenschappelijke inzichten en effecten van crisis en interventies monitoren en delen.

Hypothese

De economische veerkracht van regio’s uit zich in weerbaarheid en wendbaarheid. Onder weerbaarheid verstaan wij de mate waarin regio’s worden getroffen door een externe schok en kunnen herstellen. Onder wendbaarheid verstaan we de mate waarin regio’s in staat zijn om te herstellen van een externe schok op vernieuwende wijze. Dit betreft ook de mate waarin transities in gang worden gezet om zelfs beter uit de crisis komen. Als we deze variatie zichtbaar kunnen maken in de veelheid aan interventies en effecten, en de achterliggende oorzaken, heeft dat waarde voor sectorale, regionale en landelijke beleidsmakers.

Plan van aanpak EVER

  1. Bestaande databronnen (o.a. UWV, KvK) real time beschikbaar en relevant maken en via innovatieve tools nieuwe data verzamelen (Dashboard). Versnipperde peilingen van sectoren en regio’s bij elkaar brengen en inzichten uitwisselbaar maken. Interventies systematiseren en zo lerend evalueren.
  2. De aan ons geuite behoefte van beslissers in sectoren en regio’s om met elkaar ervaringen te delen en gezamenlijk nieuwe inzichten op te doen (Platform of practice). Door onzekerheidsreductie kunnen interventies sneller starten en worden ze effectiever.
  3. Met regionale stakeholders data en inzichten sneller en toegankelijker beschikbaar maken voor bedrijven en werkenden zodat hun keuzen (o.a. op de arbeidsmarkt) meer bijdragen aan welvaart in de regio.

Contact

Wil je in contact komen met het team? Dit kan door een email te sturen aan tom.hendricksen@birch.nl.